جستجو :

دکتر مسعود جانبزرگی گفت: برخی از رفتارهای کودک برای تعیین کردن مرزهای اوست که به اشتباه از طرف والدین، به لجبازی تعبیر می‌شود. اما، زمانی که کودکان خارج از برنامه ذهنی خود بر انجام دادن کاری پافشاری کنند، لجبازی آنان غیرطبیعی است.


تربیت فرزند براساس رویکرد چندبعدی معنوی قسمت سوم


تربیت فرزند براساس رویکرد درمان معنوی قسمت دوم


تربیت فرزند براساس رویکرد درمان معنوی قسمت اول


تربیت فرزند براساس رویکرد درمان معنوی قسمت نهم


تربیت فرزند براساس رویکرد چندبعدی معنوی قسمت هشتم


تربیت فرزند براساس رویکرد چندبعدی معنوی قسمت هفتم


تربیت فرزند براساس رویکرد چندبعدی معنوی قسمت ششم