مرکز مشاوره خانواده

  • نشانی:

    آدرس: قم، شهرك پرديسان، بلوار دانشگاه، بعد از ميدان علوم، روبروی پایانه، مرکز آموزش، تحقیقات و مشاوره خانواده

    ( وابسته به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

  • پست الکترونیکی:

  • تلفن: ۰۲۵۳۲۱۱۱۲۹۸ -9

  • ساعات پاسخگویی: ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰