مرکز مشاوره خانواده

  • نشانی:

    آدرس: قم، شهرك پرديسان، بلوار دانشگاه، ميدان علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

  • پست الکترونیکی:

  • تلفن: ۰۲۵۳۲۱۱۱۲۹۸

  • ساعات پاسخگویی: 8:00 تا 20:00